De komende jaren versterkt de Graaf Reinaldalliantie de dijk van Gorinchem tot Waardenburg, een traject van maar liefst 23 kilometer. In juni 2021 is gestart met de uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de dijk in 2026 worden afgerond. Het gaat om een groot, complex en langlopende operatie, waarbij hinder voor de omgeving onvermijdelijk is. De Graaf Reinaldalliantie wordt gevormd door Waterschap Rivierenland en de aannemerscombinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

Langs de noordoever van de Waal staan huizen en dorpen tot aan de dijk. Omdat verschillende dijkvakken niet voldoen aan de eisen bestaat het risico dat bij extreem hoog water de dijken bezwijken doordat ze te laag zijn of gevoelig voor wegglijden of verzakking. Gebr. De Koning brengt in opdracht van de Waalensemble de damwand aan.

Gebr. De Koning is specialist op het gebied van constructieve dijkversterking en weet als geen ander wat dit soort projecten met zich meebrengt. Wanneer je praat over dijkversterking zijn er meerdere technieken toepasbaar. Binnen het project worden daarom meerdere trillingsarme aanbrengmethodes toegepast. De meest gangbare methode voor het aanbrengen van damwand is de inzet van een hoogfrequent variabel moment trilblok. Indien van deze techniek moet worden afgeweken door omgevingsaspecten zoals de bodemgesteldheid of de nabijheid van belendingen, zijn er een aantal terugvalscenario’s uitgewerkt. Denk hierbij aan Silent Piling, Quatro Piling of de Crush piler techniek.